جزییات محصول

  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

مستربچ های سفید

کد محصول:   5  |  قیمت:   تومان

Withe masterbatchesمستربچ های سفید:

 

به طور کلی مستربچ های سفید و مشکی بالاترین میزان مصرف را در بین رنگدانه ها به خود اختصاص داده اند . در مورد مستربچ سفید کیفیت مستربچ تا حد زیادی به ویژگی هایTitaniumdioxide استفاده شده در خط تولید بستگی دارد .

علاوه برآن نسبت و یا غلظت Titaniumdioxide  مصرفی از اهمیت زیادی برخوردار است .

با توجه به موارد ذکر شده  کایسا پلیمر  با تولید گریدهای مختلف مستربچ سفید ( از لحاظ نوع و غلظت تیتان ) و همچنین تولید بچ های اختصاصی جهت فیلم ، لوله ، مواد بازیافتی PSوPE  وABS توانسته است تمامی نیازهای مشتری را به مستربچ سفید پاسخگو باشد .