فهرست مقالات

مرتب سازی بر اساس: در جهت:

مقاله4

کد مقاله:   4 |  تاریخ انتشار: 1396/10/29

پر کننده های پلیمری و تاثیر آنها بر مواد

مقاله3

کد مقاله:   3 |  تاریخ انتشار: 1396/10/29

چگونه از مواد مات ظروف شفاف تولید میکنند؟

مقاله 2

کد مقاله:   2 |  تاریخ انتشار: 1396/10/29

کربنات کلسیم کوتد

مقاله 1

کد مقاله:   1 |  تاریخ انتشار: 1395/02/26

مواد اسفنجی کننده pvc (پلی ونیل کلراید)